Hayırlı Günler
 
Özel Gazi Hastanesi Özel Gazi Hastanesi SAĞLIK REHBERİ
Gazi Hastanesi
 

 
» Hasta Hakları
Hizmetlerden Yararlanma Hakkı

Hastanemize başvuran tüm hastalarımız, düsünce ve sosyal özellikleri ne olursa olsun tüm hizmetlerimizden yararlanma hakkına sahiptir.

Bilgi isteme Hakkı

Hastalarımız Sağlık Kurumu tarafından verilen her türlü hizmetin ve imkânın ne olduğunu ve bu hizmetlerden faydalanma koşullarıni ögrenme hakkına sahiptir.

Sağlık kuruluşunu Seçme ve Değiştirme Hakkı

Hayati tehlike bakımından sağlık kuruluşunu değiştirilmesinde tıbben sakinca görülmemesi halinde hastalarımız istedikleri sağlık kuruluşunu seçerek tedavi görebilirler.

Personeli Tanıma Hakkı

Hastalarımız kendisine sağlık hizmeti verecek veya vermekte olan doktorların ve diğer tıbbi personelin kimlikleri, görev ve ünvanları hakkında bilgi sahibi olma hakkına sahiptirler.

Bilgi Verilmesini Yasaklama Hakkı

Hastalarımız sağlık durumları hakkında kendilerine, ailelerine veya yakınlarina bilgi verilmemesini talep edebilirler.

Danışma (Konsültasyon) Hakkı

Hastalarımızin kendi talebi ve ilave ödemeyi kabul etmesi halinde, başka bir uzman ile konsültasyon yapılmasını isteme hakları vardır.

Mahremiyet Hakkı

Sağlık hizmetinin verilmesi nedeniyle elde edilen bilgilerin kanun ile izin verilen haller dışında kesinlikle açıklanmaması; tüm tıbbi değerlendirilmelerin, sağlık harcamalarinin kaynaginin gizli tutulmasi; tedavisi ile dogrudan İlgili olmayan kimselerin tıbbi müdahale sirasinda bulunmamasi ve hastaligin içerigi gerektirmedikçe sahsi ve ailevi hayatina müdahalede bulunulmamasini hastalarımız talep edebilirler.

Hastadan Riza Alinmasi:

Hasta tıbbi ve yasal zorunluluklar dışında, hastaligi ile İlgili bir ölüm ya da ciddi yan etki riski, nekahat ile İlgili problemler ve sonuçta elde edilecek basari sansi gibi konularda mümkün olan bilgilendirme yapildiktan sonra, tedavisi ile İlgili olarak varilacak kararlara katilma hakkına sahiptir.

Tedaviyi Reddetme ve Durdurma Hakkı

Kanunen zorunlu haller dışında, ortaya çikabilecek olumsuz sonuçların doktor tarafından tümüyle anlatilmasi sonrasi, bunlarin sorumlulugunu üstlenmek kosuluyla hastalarımız uygulanacak tedaviyi reddedebilir veya durdurabilir. (Girisim veya tedavi baslandiktan sonra rizayi geri alarak tedaviyi durdurmak ancak tıbbi yönden sakinca bulunmamasi kosulluna bağlıdir.)

Saygi ve Itibar Görme Hakkı

Hastalarımız ve aileleri her zaman ve her türlü kosulda, bireysel itibarlarinin korundugu saygili, nazik, sefkatli ve güler yüzlü bir ortamda hizmet alma hakkına sahiptir.

Ziyaretçi, Refakatçi Bulundurma Hakkı

Hastalarımız kurum tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun şekilde ziyaretçi kabul edebilir, refakatçi bulundurabilirler.

Güvenli Ortam Hakkı

Hastalarımız güvenlik içinde olmayi talep edebilirler. Herkesin sağlık kurumunda güvenlik içinde olmayi bekleme ve bunu isteme hakki vardır. Hastalarin, ziyaretçi ve refakatçi gibi yakinlarinin can ve mal güvenliklerinin korunmasi ve sağlanmasi için gerekli tedbirler hastanemizce alınır.

Dini Gerekleri Yerine Getirme ve Dini Hizmetlerden Faydalanma Hakkı

Hastalarımız sağlık kurum ve kuruluşlarınin imkanlari ölçüsünde kurum hizmetlerinde aksamalara neden olmamak kosuluyla dini koşulları serbestçe yerine getirme hakkına sahiptir.

Tetkik ve Tedavi Bedellerini Ögrenme Hakkı

Hastanin sağlık kuruluşundan sağlanan hizmet karsiliginda ödeyecegi bedellerin açik ve detayli bir faturasini isteme ve alma hakki vardır.
» Hasta Sorumlulukları
Hasta sorumlulukları, tıbbi tedavilerde alinan sonuçların en iyi olmasını ve sağlıkta kalitenin arttırılmasini sağlayacak en önemli koşullarından biridir. Hastalarımızın sorumlulukları asağıdaki gibidir:

1. Tıbbi hizmet vermekle görevli doktor ve hemşirelere sağlık durumuyla İlgili tam ve doğru bilgi vermek.
2. Tüm sağlık çalışanları ile açık bir iletişimde bulunmak ve iyimser bir yaklaşım içinde olmak
3. Tıbbi personelle kendilerine verilecek bilgiler, sağlık ile İlgili alinan kararlar ve tüm konularda işbirliği içinde çalışmak
4. Tıp biliminin olası risk ve sınırlarini tanımak ve bu doğrultuda gerçekci yaklaşımı korumak.
5. Verilen sağlık hizmetleri hakkında önemli konularda karar ve rıza vermek
6. Sağlık harcamalarının gerektireceği maddi yükümlülükleri vaktinde karşılamak.
7. Düzenli egzersiz, sigara içmemek, sağlıklı bir beslenme alışkanlığı edinmek gibi önlemlerle sağlıklarını en üst düzeyde tutma çabasında olmak.
8.Enfeksiyon hastalıklarının yayılmaması için alınmış ve kendilerine önerilen tüm önlemler konusunda hassas davranmak.
9. Diğer hastaların ve hasta yakınlarının haklarına saygı göstermek.
10. Sağlık hizmeti veren kişilerin diğır hastalara ve topluma karşı olan etkin tedavi sağlama zorunluluğunun farkında olmak.
» Birim Kalite Sorumluları
» Kalite Yönetim Birimi
Kaliteden sorumlu Başhekim

Dr.Abdullah GÜNDÜZ

Kalite Yönetim Direktörü ve Yönetim Temsilcisi

Nazmi GÜNDÜZ

Hastane Müdürü

Hasan KARAKELLE

Başhemşire

Selma KISI

İnsan Kaynakları Müdürü

Rukiye KÖSELIÖREN

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

Serpil ASIRDIZER
» Özdeğerlendirme Planı 2016
» Komite
» Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi
01/03/2011 Tarihli ve 9489 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan SAĞLIKTA PERFORMANS ve KALİTE YÖNERGESİ
BİRİNCİ̇ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, kaliteli ve verimli sağlık hizmet sunumunun sağlanması için sağlık kurum ve kuruluşlarının kurumsal performansının ölçülmesine yönelik olarak ölçülebilir ve karşılaştırılabilir performans, kalite ve diğer kriterler ile hizmet sunum şartlarının belirlenmesi, halkın görüşlerinin bu sürece yansıtılması suretiyle kurumsal performans katsayısının tespitine ve hizmet sunumu açısından belgelendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2- (1) Bu Yönerge; Sağlık Bakanlığına bağlı olmak üzere birinci basamak sağlık kuruluşları ile ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarını (Entegre İlçe hastaneleri Hariç) ve diğer sağlık hizmeti sunan kurumları kapsar.
Dayanak
Madde 3- (1) Bu Yönerge, 13/12/1983 tarihli ve 181 Sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesi ile 12/05/2006 tarihli ve 26166 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (öö) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar Madde 4- (1) Bu Yönergede geçen; a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
b) Daire Başkanlığı: Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığını,
c) Müdürlük: İl Sağlık Müdürlüklerini,
ç) Koordinatörlük: İl Performans ve Kalite Koordinatörlüklerini,
d) Yönetmelik: 12/05/2006 tarih ve 26166 sayılı “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik”i,
e) Dönem: birinci ve ikinci dönemlerin her birini,
f) 1. dönem: Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını,
g) 2. dönem: Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarını,
ğ) Kurumsal performans katsayısı: Bu Yönerge usul ve esaslarına göre hesaplanan ve Yönetmelik
çerçevesinde kurum ve kuruluşlarda dağıtılabilecek döner sermaye tutarının belirlenmesinde kullanılacak olan (0) ile (1) arasında değişen katsayıyı,
h) Finansal Değerlendirme Katsayısı: Kurumların aylık gelir-borç dengesinin hesaplanması suretiyle aylık kurumsal performans katsayısının hesaplanmasında kullanılan göstergeyi,
ı) Aylık Kurumsal Performans Katsayısı: Finansal Değerlendirme Katsayısı dikkate alınarak her bir ay için ayrı olarak hesaplanan ve Yönetmelik çerçevesinde kurumlarda dağıtılabilecek döner sermaye tutarının belirlenmesinde kullanılacak olan katsayıyı,
i) Kurum: Bakanlığa bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarını (Entegre İlçe hastaneleri Hariç),
j) Kuruluş: İl sağlık müdürlüğü bünyesindeki sağlık grup başkanlıkları, sağlık merkezleri, sağlık ocakları, sağlık evleri, toplum sağlığı merkezleri, 112 acil sağlık istasyonları, halk sağlığı laboratuarları, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezleri, dispanserler ve benzeri birinci basamak sağlık hizmeti sunan kuruluşları,
k) Değerlendirici: Yönerge kapsamında kurum ve kuruluşları hizmet kalite standartları çerçevesinde değerlendirmek ve Yönergede belirtilen diğer iş ve işlemler için Başkanlıkça görevlendirilen personeli,
l) Hizmet Kalite Belgesi: Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre Bakanlığa bağlı sağlık kurum ve kuruluşları ve diğer kamu, üniversite ve özel sağlık kurumlarına verilecek belgeyi,
m) HKS: Hizmet Kalite Standartlarını, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Ġl Performans ve Kalite Koordinatörlüğü, Kalite Yönetim Birimi Ġl Performans ve Kalite Koordinatörlüğü
Madde 5- (1) İl genelindeki kurum ve kuruluşlarda performans yönetimi ve kalite geliştirme uygulamalarını koordine etmek, izlemek ve değerlendirmek amacıyla müdürlük bünyesinde koordinatörlük kurulur.
(2) Koordinatörlüğün görevlerini yürütebilmesi için müdürlükçe uygun fiziki mekân, araç- gereç ve teknik donanım ve yeterli sayıda personel sağlanır.
(3) Sağlık müdürünce sağlık müdür yardımcılarından birisi Valiliğin teklifi Bakanlığın onayı ile il performans ve kalite koordinatörü olarak görevlendirilir.
(4) İl performans ve kalite koordinatörü başkanlığında ildeki kalite yönetim direktörleri üç ayda bir kez toplantı yapar. Bu toplantıda öz değerlendirme sonuçları, HKS’ye yönelik iyi uygulamaları, HKS çerçevesinde yapılacak eğitimleri ve direktörlerin görüş ve önerileri paylaşılır. Yapılan bu toplantı tutanakları elektronik ortamda Bakanlığa bildirilir. Ġl Performans ve Kalite Koordinatörlüğünün Görevleri Madde 6- (1) İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğünün Görevleri şunlardır:
a) İldeki kurum ve kuruluşların performansa dayalı ek ödeme uygulamalarını takip etmek ve gerektiğinde istatistikleri Bakanlığa ulaştırmak,
b) yaptırmak,
c) İlde memnuniyet anket çalışmalarını koordine etmek, gerektiğinde anketleri yapmak veya İldeki kurum ve kuruluşları HKS çerçevesinde yılda 2 kez değerlendirmek, Kurum ve kuruluşların HKS kapsamında yapılan kalite uygulamalarının izlenmesi,
ç) değerlendirilmesi ve koordinasyonu görevini yürütmek,
d) İldeki kurum ve kuruluşlarda HKS uygulamaları ile hasta ve çalışan güvenliği uygulamalarının desteklenmesi ve geliştirilmesi için çalışmalar yapmak, bu konudaki uygulamaların yaygınlaşmasını sağlamak,
e) Görevleri dâhilinde seminer, konferans gibi etkinliklere katılmak, güncel ve mesleki yayınları izlemek ve ilgili yerlere duyurmak,
f) Koordinatörlük bünyesinde arşiv oluşturmak,
g) Başkanlıkça görevlendirilecek Değerlendiricilere gerekli desteği sağlamak ve yapılacak çalışmalara katılmak,
ğ) İldeki kurum ve kuruluşların değerlendirme verilerini Kurumsal Kalite Sistemine girmek.
Kalite Yönetim Birimi Madde
7- (1) HKS uygulamalarını yürütmek üzere kurumlarda “kalite yönetim birimi” kurulur.
(2) Kurumlarda üst yönetimin belirlediği bir çalışan, Valiliğin teklifi Bakanlığın onayı ile Kalite Yönetim Direktörü olarak görevlendirilir.
(3) Kalite Yönetim Direktörü kalite yönetim biriminin sorumlusudur.
(4) Kalite Yönetim Direktörü; Hasta Güvenliği Komitesi, Çalışan Güvenliği Komitesi, Enfeksiyon Kontrol Komitesi, Tesis Güvenliği Komitesi ve Eğitim Komitesinin doğal üyesidir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Kurum Katsayıları
Hizmet Kalite Katsayısı
Madde 8- (DeğiĢik:31/01/2012-4565, 1. Md.)
(1) Koordinatörlük, her dönem ilde bulunan kurumları ilgili
dönem sonuna kadar HKS çerçevesinde değerlendirmeye tabi tutarak (0) ile (1) arasında değişen hizmet kalite katsayısını tespit eder. Hizmet kalite katsayısı aşağıdaki şekilde hesaplanır:
Hizmet Kalite Katsayısı: Değerlendirme sonucu elde edilen Toplam Puan/(HKS Toplam Puanı- Değerlendirme Dışı Puan Toplamı)
(2) Ağız ve diş sağlığı merkezleri ADSM Hizmet Kalite Standartları çerçevesinde değerlendirilir.
(3) Bakanlıkça; HKS açısından değerlendirilecek bölümlerin ilan edilmesi halinde sadece ilan edilen bölümlerde değerlendirme yapılır.
Hizmet Kalite Katsayısı aşağıdaki şekilde hesaplanır. Hizmet Kalite Katsayısı = (Belirlenen Bölüm ve Standartlardan Elde edilen Puan / Belirlenen Bölüm ve Standartların Toplam Puanı- Belirlenen Bölüm ve Standartların Değerlendirme Dışı Toplam Puanı)
(4) Koordinatörlükçe tespit edilen hizmet kalite katsayısı resmi bir yazı ile bir sonraki dönemin ilk ayının son gününe kadar kurumlara tebliğ edilir. Koordinatörlükçe kurumlarda değerlendirme yapılamadığı durumlarda (koordinatör gerekçesini tutanakla tespit eder ve il sağlık müdürünün onayına sunar) kurumun kurumsal performans katsayısı hesabında hizmet kalite katsayısı kullanılmaz.
(5) Hizmet kalite katsayısının tespitine esas değerlendirmenin Başkanlıkça yapılması veya yaptırılması esastır. Başkanlık, kurumlarda bir sonraki dönemin ilk ayının 25 inci gününün sonuna kadar, hizmet kalite katsayısının tespitine esas değerlendirme yapabilir.
(6) Bir sonraki dönemin ilk ayının 25 inci gününün sonuna kadar Başkanlıkça katsayı tespit edilmesi halinde Başkanlık tarafından belirlenen katsayı geçerlidir. Bu şekilde belirlenen katsayı değerlendiriciler, koordinatör ve başhekim tarafından tutanak altına alınır. Bu katsayı, koordinatörlükçe resmi bir yazı ile bir sonraki dönemin ilk ayının son gününe kadar kurumlara tebliğ edilir.
(7) HKS değerlendirmesi Başkanlıkça belirlenecek olan çalışma usul ve esasları ile rehberler çerçevesinde yapılır.
(8) (MÜLGA: 31/01/2012-4565, 1. Md.)
Memnuniyet Katsayısı
Madde 9- (1) Kurumlar, her dönem memnuniyet anketleri uygulama rehberi çerçevesinde standart anket setlerini kullanarak anketleri uygular. Uygulanan anketler sonucu (0) ile (1) arasında değişen memnuniyet katsayısı belirlenir. (2) Memnuniyet anketleri ilgili dönem içinde uygulanarak en geç dönemin son haftası içinde sonuçlandırılır.
(3) Ağız ve diş sağlığı merkezlerinde ağız ve diş sağlığı merkezleri için oluşturulan ayaktan hasta anket seti uygulanır.
(4) Memnuniyet katsayısı memnuniyet anketleri uygulama rehberi çerçevesinde hesaplanır.
(5) Aynı dönem içerisinde Başkanlık veya Koordinatörlükçe anket yapılması veya yaptırılması halinde öncelikle Başkanlıkça tespit edilen katsayı; Başkanlıkça anket yaptırılmaması halinde ise koordinatörlükçe belirlenen katsayı geçerlidir.
Veri Gi̇zleme Katsayısı
Madde 10- (1) Veri izleme indikatörleri seti içinde yer alan her bir indikatörün belirlenen esaslar çerçevesinde katsayısının hesaplanması suretiyle veri izleme katsayısı hesaplanır ve Başkanlıkça ilan edilir. a) Başkanlık, kurumların veri izleme katsayılarını en geç bir sonraki dönemin ilk ayının son gününe kadar ilan eder.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Kuruluş Katsayıları
112 Hizmet Kalite Katsayısı
Madde 11- (1) Koordinatörlük her dönem ildeki İl Ambulans Servisi Başhekimliğini ilgili dönem sonuna kadar 112 Hizmet Kalite Standartları çerçevesinde değerlendirmeye tabi tutarak (0) ile (1) arasında değişen 112 Hizmet Kalite katsayısını tespit eder.
112 Hizmet Kalite katsayısı aşağıdaki şekilde hesaplanır: Değerlendirme yapılacak istasyonların seçiminde;
a) b) c) ç) Aynı istasyonlar, ardışık iki dönemde değerlendirilmeye tabi tutulmaz. Ancak, değerlendirilecek başka istasyon bulunmadığı hallerde bu istasyonlar yeniden değerlendirilir. A ve B tipi istasyonlar değerlendirilir. İstasyon sayısı 10 ve altında olan illerdeki bütün istasyonlar değerlendirilir, İstasyon sayısı 11 ve üzerinde olan illerde en az 10 istasyon değerlendirilir,
d) Değerlendirme dışı bırakılacak standartlar gerekçesi belirtilerek tutanak altına alınır.
e) 112 Hizmet Kalite Katsayısı aşağıdaki şekilde hesaplanır; İstasyon Puanı = İstasyon Hizmetleri Bölümünden Elde Edilen Toplam Puan / (İstasyon Hizmetleri Bölümünün Toplam Puanı-Değerlendirme Dışı Puan Toplamı) İstasyon Ortalama Puanı = Her Bir İstasyon İçin Elde Edilen İstasyon Puanlarının Toplamı /İstasyon Sayısı Yönetim Hizmetleri Puanı = Yönetim Hizmetleri Bölümünden Elde Edilen Toplam Puan / (Yönetim Hizmetleri Bölümünün Toplam Puanı -Değerlendirme Dışı Puan Toplamı) Kalite İndikatör Puanı = Kalite İndikatörleri Bölümünden Elde Edilen Toplam Puan / (Kalite İndikatörleri Bölümünün Toplam Puanı -Değerlendirme Dışı Puan Toplamı) 112 Hizmet Kalite Katsayısı = (İstasyon Ortalama Puanı + Yönetim Hizmetleri Puanı + Kalite İndikatör Puanı) / 3 (2) 112 Hizmet Kalite katsayısının tespitine esas değerlendirmenin Başkanlıkça yapılması veya yaptırılması esastır. Başkanlık, kurumlarda bir sonraki dönemin ilk ayının 25 inci günü sonuna kadar, 112 Hizmet Kalite katsayısının tespitine esas değerlendirme yapabilir. (3) Bir sonraki dönemin ilk ayının 25 inci gününün sonuna kadar Başkanlıkça katsayı tespit edilmesi halinde Başkanlık tarafından belirlenen katsayı geçerlidir. Bu şekilde belirlenen katsayı değerlendiriciler, koordinatör ve başhekim tarafından tutanak altına alınır.
(4) Tespit edilen katsayı koordinatörlükçe tutanak altına alınarak kurumsal performans katsayısı hesaplanmasında esas alınır.
(5) 112 Hizmet Kalite Standartları değerlendirilmesi Başkanlıkça yayınlanacak rehber çerçevesinde yapılır.
(6) Başkanlık, değerlendirme dönemleri dışında da resen 112 hizmet kalite katsayısının tespitine esas değerlendirme yapabilir. Başkanlıkça, değerlendirme dönemleri dışında resen değerlendirme yapılması halinde; değerlendirme neticesinde tespit edilen 112 hizmet kalite katsayısı esas alınmak suretiyle ilgili dönemin geriye kalan ayları için kurumsal performans katsayısı yeniden hesaplanır. Bulunan kurumsal performans katsayısı ilgili dönemin geriye kalan aylarında Yönetmelik uyarınca dağıtılabilecek ek ödeme tutarının belirlenmesinde kullanılır.
BEġĠNCĠ BÖLÜM Kurumsal Performans Katsayısı ve Diğer Hükümler
Kurumsal Performans Katsayısı
Madde 12- (1) Kurumsal performans katsayısı kurum ve kuruluşlarda, en geç bir sonraki dönemin ilk ayının son gününe kadar kesinleştirilir.
(2) Aylık Kurumsal Performans Katsayısı kurumların Yönetmelik uyarınca dağıtılabilecek ek ödeme tutarının belirlenmesinde kullanılır.
(3) Kurumsal performans katsayısı aşağıdaki şekilde hesaplanır:
(DeğiĢik: 31/01/2012-4565, 2. Md.)
a) Kurumlarda; Kurumsal performans katsayısı = [(Hizmet Kalite Katsayısı x 0,35) + (Memnuniyet Katsayısı x 0,25) + (Veri İzleme Katsayısı x 0,10) ] + 0,30 (DeğiĢik: 31/01/2012-4565, 2. Md.) b) Kuruluşlarda; Kurumsal performans katsayısı = [ (112 Hizmet Kalite Katsayısı x 0,60) ] + 0,40
(4) Sağlık hizmeti sunumuna yeni başlayan kurumlar ile kuruluşlarda, içinde bulunulan dönem ve sonraki iki dönem için kurumsal performans katsayısı (1) olarak kabul edilir.
a) Dönem içinde kurum tarafından verilen sağlık hizmetlerinin bir başka hizmet binasında veya yerleşkede verilmeye başlanması durumunda ilgili kurumlarda bir sonraki dönem için kurumsal performans katsayısı (1) olarak kabul edilir.
b) Entegre ilçe hastanesi iken statüsü değişen kurumların içinde bulunulan dönem ve bir sonraki dönem için kurumsal performans katsayısı (1) olarak kabul edilir.
(DeğiĢik: 31/01/2012-4565, 2. Md.) c) Yangın, sel, deprem gibi doğal afetlere maruz kalan kurumlarda kurumsal performans katsayısı, içinde bulunulan dönem ve sonraki iki dönem (1) olarak kabul edilir.
d) “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesisleri Ve Üniversitelere Ait İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı Ve İşbirliği Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik” kapsamında birlikte sağlık hizmeti sunulan kurumlarda, birlikte kullanımın başladığı tarihten itibaren içinde bulunulan dönem ve sonraki iki dönem için kurumsal performans katsayısı (1) kabul edilir.
(5) Kurumlarda bu maddenin üçüncü fıkrası uyarınca her bir dönem için hesaplanan “kurumsal performans katsayısı” belirlendikten sonra hesaplanan katsayıdan, her bir ay için Yönergeye ekli Ek (6) “Finansal Değerlendirme Göstergesi” doğrultusunda tespit edilen “Finansal Değerlendirme Katsayısı” çıkarılmak suretiyle her ay için ayrı bir “Aylık Kurumsal Performans Katsayısı” hesaplanır. Aylık kurumsal performans katsayısı, kurumların Yönetmelik uyarınca dağıtılabilecek ek ödeme tutarının belirlenmesinde kullanılır. Aylık Kurumsal Performans Katsayısı aşağıdaki şekilde hesaplanır:
Aylık Kurumsal performans katsayısı = Kurumsal Performans Katsayısı – Finansal Değerlendirme Katsayısı
Kayıtların Tutulması Madde 13- (1) a) Bu Yönerge ile ilgili yapılan işlemler, kararlar, tutanaklar ve raporlar kurum veya kuruluş amiri
tarafından onaylanarak kayıt altına alınır. b) Kurumlarda, en geç bir sonraki dönemin ilk ayının son gününe kadar başhekim, başhekim
yardımcısı, hastane müdürü, başhemşire ve kalite yönetim direktörü tarafından Yönerge esaslarına göre hesaplanan kurumsal performans katsayısı tutanakla tespit edilir. Bu şekilde kurumsal performans katsayısı kesinlik kazanır. Tutanağın bir örneği il performans ve kalite koordinatörlüğüne gönderilir.
c) Kuruluşlarda bir sonraki dönemin ilk ayının son gününe kadar sağlık müdürü, il performans ve kalite koordinatörü, iki şube müdürü ve bir koordinatörlük personeli tarafından bu Yönerge esaslarına göre hesaplanan kurumsal performans katsayısı tutanakla tespit edilir. Bu şekilde kurumsal performans katsayısı kesinlik kazanır.
ç) Müdürlükler tarafından, Kurumsal Performans Katsayısına esas veriler bir sonraki dönemin ilk ayının en geç son haftasına kadar Kurumsal Kalite Sistemine kaydedilir.
d) Değerlendirmelerde, gerekçeleri belirtilmek kaydıyla HKS’de yer alan bölüm ve/veya standartlar değerlendirme dışı bırakılabilir.
(2) Finansal Değerlendirme Katsayısının hesaplanmasına esas teşkil edecek borç verileri takip eden ayın ilk iş günü Tek Düzen Muhasebe Sisteminden alınacaktır. Toplam Tahakkuk verileri, ilgili saymanlık tarafından kurumun tahakkuk verileri Tek Düzen Muhasebe sistemine girildikten sonra, Ek Ödeme Döner Sermaye Komisyonu toplanmadan önce Tek Düzen Muhasebe sisteminden alınacaktır. Finansal Değerlendirme Katsayısı Ek Ödeme Döner Sermaye Komisyonu toplantısından önce kesinleştirilir. Sağlık hizmeti sunumuna yeni başlayan kurumlarda, hizmet sunumunun başladığı tarihten itibaren 12 ay boyunca finansal değerlendirme katsayısı (0) olarak kabul edilir.
5 Diğer Hükümler Madde 14- (1) Başkanlıkça belirlenecek usul ve esaslar uyarınca gerekli şartları karşılayanlara Bakanlıkça “Hizmet Kalite Belgesi” verilir. Ayrıca, talep edilmesi halinde diğer kamu, üniversite ve özel sağlık kurumları da “Hizmet Kalite Belgesi” verilmesi açısından değerlendirmeye tabi tutulabilir.
(2) Kurum ve kuruluşlarda performans yönetimi ve kalite geliştirme çalışmaları çerçevesinde norm birliği sağlanması, kaynakların etkili kullanımı ve Bakanlıkça belirlenen hedefler ile uyumun sağlanması amacıyla kurum ve kuruluşların diğer belgelendirme çalışmalarına başlayabilmeleri için belgelendirme çerçevesinde alacakları her türlü eğitim, danışmanlık ve belgelendirme hizmetleri ile belge yenileme hizmetleri Başkanlıktan alınacak izne tabidir.
(3) Yönerge kapsamında “kurumsal performans katsayısının” tespitine ilişkin tüm işlemler, bir sonraki dönemin ilk ayının son gününe kadar tamamlanır. GEÇĠCĠ MADDE 1- (1) 2011 yılı ikinci dönemi için hizmet kalite Katsayısı ve 112 hizmet kalite katsayısı tespitine esas HKS değerlendirmesi yapılmaz. 2011 yılı ikinci dönemi için hizmet kalite Katsayısı ve 112 hizmet kalite katsayısı (1) olarak kabul edilmek suretiyle kurumsal performans katsayıları hesaplanır.
(Ek:31/01/2012-4565, 4. Md.) GEÇĠCĠ MADDE 2- (1) Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanelerinde 2012 yılı birinci dönemi için kullanılacak kurumsal performans katsayısı hesaplamasında; memnuniyet katsayısı hesaplanmaz ve memnuniyet Katsayısı (1) olarak, veri izleme katsayısı parametrelerinden memnuniyet anket sonuçlarının gönderim puanı hesaplanmaz ve memnuniyet anket sonuçlarının gönderim puanı (0,3) olarak esas alınarak hesaplama yapılır. (2) Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanelerinde 2012 yılı ikinci dönemi için, Bakanlıkça yayınlanacak olan memnuniyet anketlerinin 01/03/2012 tarihinden itibaren uygulanması suretiyle 2012 yılı Mart, Nisan Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin yapılan anket puanları doğrultusunda memnuniyet katsayısı hesaplanır.
Yürürlükten kaldırılan Hükümler
Madde 15- (1) 02/07/2008 tarihli ve 2011 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan “Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi” ve ekleri ile bu yönergeye istinaden yayımlanan genelge ile genel yazılar 01/07/2011 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 16- (1) Bu Yönergenin 14 üncü maddesi ile Geçici 1 inci maddesi 01/03/2011 tarihinde; diğer maddeleri ise 01/07/2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Bakan Onayı ile yürürlüğe girer. Yürütme Madde 17- (1) Bu Yönerge hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
Ekler: Ek 1. Hastane Hizmet Kalite Standartları Ek 2. ADSM Hizmet Kalite Standartları (DeğiĢik:31/01/2012-4565, 3. Md.) Ek 3. Veri İzleme İndikatör Seti Ek 4. 112 Hizmet Kalite Standartları Ek 5. Memnuniyet Anketleri Uygulama Rehberi Ek 6. Finansal Değerlendirme Göstergesi Ek 7. Belgelendirme İzin Talep Formu
» Sağlık Hizmet Kalitesinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik
BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sağlık kurum ve kuruluşlarında kaliteli hizmet sunumunun sağlanması amacıyla, hasta güvenliği, çalışan güvenliği, hasta memnuniyeti ve çalışan memnuniyetini esas alan sağlık hizmet kalite standartları ile bu standartların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmeti ile koruyucu sağlık hizmeti sunan kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 9 uncu maddesinin (c) bendi ile 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını, b) Bölüm puanı: Sağlık kurum ve kuruluşlarında yerinde yapılan değerlendirme neticesinde Sağlık Hizmet
Kalite Standartlarının bölüm bazında uygulanma düzeyini gösteren, sıfır ile yüz arasında tespit edilen değeri, c) Değerlendirme: Sağlık kurum ve kuruluşlarında Sağlık Hizmet Kalite Standartlarının uygulanma
düzeylerini belirlemek için yerinde yapılan ve standartların uygulanıp uygulanmadığını gösteren incelemeyi, ç) Değerlendirici: Bakanlıkça yetkilendirilen ve değerlendirme faaliyetlerini gerçekleştiren kişiyi, d) Dönem: Sağlık kurum ve kuruluşlarının 1 Ocak - 31 Aralık tarihleri arasında değerlendirileceği zaman
aralığını, e) Genel Müdürlük: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü, f) Hasta ve çalışan güvenliği puanı: Değerlendirme sonucunda hasta ve çalışan güvenliğine ilişkin standartların
uygulanma düzeyini gösteren, sıfır ile yüz arasında tespit edilen değeri, g) Kalite puanı: Sağlık kurum ve kuruluşlarında yerinde yapılan değerlendirme neticesinde Sağlık Hizmet
Kalite Standartlarının uygulanma düzeyini gösteren, sıfır ile yüz arasında tespit edilen değeri, ğ) Sağlık Hizmet Kalite Standartları (SHKS): Bakanlıkça sağlık kurum ve kuruluşları için geliştirilen kalite
standartlarını, h) Sağlık kurumu: Kamu ve özel sektöre ait hastaneler ile tıp/dal merkezleri, ağız ve diş sağlığı
merkezleri/hastanelerini, ı) Sağlık kuruluşu: Birinci basamak sağlık hizmeti veren kuruluşları (aile sağlığı merkezleri/birimleri, halk
sağlığı laboratuvarları, Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi gibi), poliklinikleri, tıbbi laboratuvarlar ile görüntüleme, kan ve diyaliz gibi merkezleri ile il ambulans servislerini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM Standartların Uygulanması ve Değerlendirme
Sağlık Hizmet Kalite Standartlarının uygulanması
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki sağlık kurum ve kuruluşları; ruhsat için belirlenen asgari şartları karşılamak kaydı ile bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda uygulama yapmak, gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek, kendi iç düzenlemelerini yapmak ve tedbirleri almakla yükümlüdür. Sağlık kurum ve kuruluşları, Sağlık Hizmet Kalite Standartlarını esas alarak uygulamalarını gerçekleştirmek zorundadır.
(2) Sağlık kurum ve kuruluşlarının uygulaması gereken Sağlık Hizmet Kalite Standartları ve bunlara ilişkin rehberler Bakanlığın internet sitesinde yayımlanır.
Değerlendirme
MADDE 6 – (1) Bakanlık, Sağlık Hizmet Kalite Standartları doğrultusunda sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşları değerlendirir.
(2) Sağlık Hizmet Kalite Standartlarının hazırlanması, değerlendirme süreci ve değerlendiricilerin belirlenmesine ilişkin tüm iş ve işlemler Genel Müdürlükçe yürütülür.
(3) Değerlendirmeler her dönem, Bakanlığın belirlediği tarihlerde ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde
yapılır.
(4) Sağlık Hizmet Kalite Standartlarının tümü veya Genel Müdürlükçe belirlenecek standart ve/veya bölümler üzerinden değerlendirme yapılabilir.
(5) İl ambulans servisi hizmetlerinin değerlendirmesinde Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan il ambulans servisine ilişkin kalite standartları uygulanır. Değerlendirmede; istasyon sayısı 10 ve altında olan illerdeki bütün istasyonlar değerlendirilir. İstasyon sayısı 11 ve üzerinde olan illerde ise en az 10 istasyon değerlendirilir.
(6) Bakanlık gerekli hallerde, değerlendirme dönemini üç aya kadar uzatabilir.
(7) Bakanlık, gerekli gördüğü hallerde belirlediği değerlendirme tarihleri dışında da değerlendirme yapabilir veya yaptırabilir.
(8) Sağlık kurum ve kuruluşları değerlendirme sonucunun tebliğinden itibaren somut delillerle birlikte en geç yedi gün içinde yazılı olarak Bakanlığa itiraz edebilir. İtiraz başvuruları, Bakanlıkça en geç otuz gün içerisinde sonuçlandırılır.
(9) İtiraz veya gerekli görülen hallerde Genel Müdürlükçe değerlendirme yapılması halinde değerlendirme puanı olarak, son yapılan değerlendirme puanı esas alınır.
(10) Sağlık kurum ve kuruluşlarında kalite puanı, hasta ve çalışan güvenliği puanı ile bölüm puanı aşağıdaki şekilde hesaplanır.
a) Kalite Puanı: [SHKS’de değerlendirilen bölümlerden elde edilen puan toplamı/(SHKS’de değerlendirilen bölümlerdeki standartların puan toplamı – SHKS’de değerlendirilen bölümlerdeki standartlardan değerlendirme dışı bırakılan puan toplamı)] x 100.
b) Hasta ve Çalışan Güvenliği Puanı: [SHKS’de değerlendirilen bölümlerden elde edilen hasta ve çalışan güvenliği puan toplamı / (SHKS’de değerlendirilen bölümlerdeki hasta ve çalışan güvenliği standartları puan toplamı – SHKS’de değerlendirilen bölümlerdeki hasta ve çalışan güvenliği standartlarından değerlendirme dışı bırakılan puan toplamı)] x 100.
c) Bölüm Puanı: [SHKS’de değerlendirilen bölümden elde edilen puan toplamı/(SHKS’de değerlendirilen bölümdeki standartların puan toplamı – SHKS’de değerlendirilen bölümdeki standartlardan değerlendirme dışı bırakılan puan toplamı)] x 100.
(11) İl Ambulans Servisi kalite puanı aşağıdaki şekilde hesaplanır; a) Kalite puanı = (İstasyon Ortalama Puanı + Yönetim Hizmetleri Puanı + Kalite İndikatör Puanı) / 3. b) İstasyon Puanı = İstasyon Hizmetleri Bölümünden Elde Edilen Toplam Puan / (İstasyon Hizmetleri
Bölümünün Toplam Puanı – Değerlendirme Dışı Puan Toplamı) x 100. c) İstasyon Ortalama Puanı = Her Bir İstasyon İçin Elde Edilen İstasyon Puanlarının Toplamı / İstasyon Sayısı. ç) Yönetim Hizmetleri Puanı = Yönetim Hizmetleri Bölümünden Elde Edilen Toplam Puan/(Yönetim
Hizmetleri Bölümünün Toplam Puanı – Değerlendirme Dışı Puan Toplamı) x 100. d) Kalite İndikatör Puanı = Kalite İndikatörleri Bölümünden Elde Edilen Toplam Puan / (Kalite İndikatörleri
Bölümünün Toplam Puanı – Değerlendirme Dışı Puan Toplamı) x 100.
Değerlendirmeye ilişkin istisnai durumlar
MADDE 7 – (1) Sağlık hizmeti sunumuna yeni başlayan sağlık kurum ve kuruluşlarında ilk değerlendirme en erken, faaliyete başladıkları tarihten itibaren altı ay sonra yapılır.
(2) Sağlık kurum veya kuruluşu tarafından sunulan sağlık hizmetlerinin bir başka hizmet binasında veya yerleşkede verilmeye başlanması veya mevcut sağlık kurum veya kuruluşunun kapasitesinde en az yüzde elli oranında genişleme olması durumunda ilgili sağlık kurum veya kuruluşları altı ay süresince değerlendirilmez.
(3) Yangın, sel, deprem gibi doğal afetlere maruz kalan ve hizmetlerini aksatacak düzeyde hasar gören sağlık kurum ve kuruluşları, maruz kalma tarihinden itibaren altı ay süresince değerlendirilmez.
(4) Bakanlık bu madde kapsamında belirlenen süreleri bir defaya mahsus altı ay süre ile uzatmaya yetkilidir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 8 – (1) 6/4/2011 tarihli ve 27897 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
» Ziyaretçi ve Refakatçi Kurallari

Hastanemize hos geldiniz.

                Bir an önce iyilesip sağlığıniza kavusmaniz için ekip olarak elimizden geleni yapacagimiza emin olabilirsiniz. Sağlık ekibimiz takip ve tedavinizi özenle yürütecektir. Hastaliginiz veya servis hizmetleriyle İlgili her türlü isteginizi hekiminize ve hemsirenize iletebilirsiniz 
LÜTFEN BIZE GÜVENIN!

 • Hekiminiz her gün sizi yataginizda ziyaret ederek hastaliginiza iliskin gerekli değerlendirmeleri yapacaktir. Hekiminizin verecegi talimatlar dogrultusunda hemsireniz takip ve tedavinizi uygulayacaktir.
 • Hemşire servis bankosunda bulunan   telefondan ulasabilirsiniz.

2.Kat Yatan Hasta Servisi:138
3.Kat Yatan Hasta Servisi:149

 • Acil durumlarda hemsire çagri butonuna basiniz.
 • Odanizda hemsire çagri sistemi yani sira TV, Klima, ve dahili telefon hizmetleri verilmektedir. Bu hizmetlerle İlgili aksaklik oldugunda lütfen hemsirenize bildiriniz  
 • Hastanemizin kafeterya hizmetlerinden faydalanmak için 195 nolu telefonu arayarak odaniza istekte bulunabilirsiniz. Hastane kafeteryasi 24 saat hizmet vermektedir.
 • Hastanemizin ibadet alani  -3. kattadir.
 • Hastanede kaldiginiz süre içerisinde size ve refakatçinize sabah kahvaltisi, ögle yemegi ve aksam yemegi hizmetleri sunulmaktadir.

Kahvalti             : 07:00 – 08:00
Ögle yemegi      : 12:00 – 13:00
Aksam yemegi   : 17:00 – 18:00 arasinda olup, servis odaniza yapılacaktir.

 • Size daha etkin bir sağlık hizmeti sunabilmemiz için lütfen aşağıdaki hususlara özen gösteriniz;

 

                Sağlık personeline, hastaliginizla İlgili tüm sikayetlerinizi, daha önce geçirdiginiz Hastalıkları, varsa yatarak gördügünüz tedavileri ve kullandiginiz ilaçlari eksiksiz anlatarak  tedavi sürecine yardımcı olunuz.

 • Hastane  personelinin , diğer hasta ve yakinlarinin  haklarına  saygili olunuz .
 • Odanizda ziynet ve/veya diğer değerli esyalarinizi birakmayiniz kaybolmasi durumunda  kurumumuz sorumlu olmayacaktir..

Ziyaretçi Kurallari

 • Hastanemizde her gün 08:00-22:00 saatleri arasinda hasta ziyareti yapilmaktadir.
 • Hastalarımızin sağlığı ve tedavilerinin aksamamasi için ziyaretçilerin disaridan getirdigi kokulu yiyecek ve içecekler kabul edilmemektedir.
 • Hastanemizde enfeksiyon riski ve çocuklarin psikolojik olarak olumsuz etkilenmesi nedeniyle 12 yasin altındaki çocuklarin hasta ziyaretinde bulunmamalari konusunda aileler bilgilendirilmektedir.
 • Enfeksiyon kapma riskine karsi ziyaretçilerin hastaya ait esyalari kullanmamasi, hasta yataklarina oturmamasi gerekmektedir.
 • Hastanizin sağlığı için ziyaret sürelerini kisa tutmaya özen gösteriniz.
 • Hastanemizde tedavi alan diğer hastalarımızin rahati açısından hasta odasina üçten fazla sayida ziyaretçinin girmemesi, gürültü yapilmamasi konusunda hassas davranilmalidir.
 • Hastalarımızin tedavi ve muayene işlemleri sirasinda ziyaretçilerin odadan çikarak hasta mahremiyetine özen göstermesi beklenmektedir.
 • Ziyaret öncesi ve sonrasi mutlaka ellerinizi yikayiniz.
 • Hastalarımızin ziyareti tıbbi nedenlerle hekimi tarafından yasaklandiysa ziyaret konusunda israr edilmemesi rica edilmektedir. Ziyaret sirasinda hasta oda kapisinda asili uyari gördügünüzde hemsire ile görüsmeden hasta odasina girmeyiniz
 • Hastalarımızi enfeksiyondan korumak amaciyla hasta odalarina toprakli çiçek kabul edilmemektedir.
 • Ziyaretçilerimizin hastane içinde ve hastane yönetimi tarafından belirlenen alanlar dışında sigara içmesi kesinlikle yasaktir.

Yogun Bakim Ziyaretçi Kurallari

 • Yogun Bakim Ünitelerinde günde iki kez hastanin birinci derece yakinlari tarafından ziyaret gerçeklestirilebilir. Özel durumlarda ise bölüm doktorunun izni ile kisa süreli ziyaret yapilir.
 • Ziyaretçi sayısı en fazla 2 kisi ile sinirlidir.
 • Yogun Bakim Ünitelerine yiyecek-içecek kabul edilmemektedir.
 • Ziyaret esnasinda ziyaretçilerin Yogun Bakim Giris- Çikis Kurallarina uymasi gerekmektedir.
 • Yogun Bakimda bulunan hastaniz hakkında bilgi almak için lütfen hekimimize basvurunuz.

Refakatçi Kurallari

 • Refakatçiler hastane kurallarina uyacaklardir. Ihlali halinde, İlgili kisinin refakat durumu kabul edilmeyecektir.
 • Refakatçiler (hekim ve hemsire direktifleri dışında) hastaya yönelik herhangi bir uygulama yapmayacaktir
 •  Hastanemizde refakatçilerin kalmasi için uygun kosullar sağlanmistir.
 • Refakatçiler hastaneye ait esya malzemeleri düzenli ve temiz kullanmalidirlar, hastane malina zarar veren refakatçi hakkında yasal islem uygulanacaktir
 • Sizlere huzurlu bir ortam sağlanmasi için, hasta ve yakinlarinin; hasta odasi ve servis koridorlarinda yüksek sesle konusmamasi, gürültü yapmamasi gerekir. Ayrica odalarinizda bulunan televizyonlarin başkalarini rahatsiz etmeyecek şekilde kullanilmasi gerekir.
 • Refakatçiler İlgili hekim ya da hemsire istemi dışında, hastalarini hastane disina çikarmayacak veya yatagini değiştirmeyecektir.
 • Hekim ya da hemsireye danışmadan hastaya hiçbir yiyecek ve içecek verilmemelidir
 • Refakatçiler hasta odalari ve koridorlarda yüksek sesle konusmamalidir, çalışanlari ve diğer hastalari rahatsiz etmemelidir
 • Refakatçiler hastane dahilinde tütün ve alkollü madde kullanmayacaktir.
 • Refakatçi degisimlerinden servis hemsireleri haberdar edilmelidir.
 • Refakatçiler hastalari ile İlgili herhangi bir sorun oldugu zaman hemsireye haber vermelidir
 • Yogun Bakim Ünitemizde refakatçi uygulamasi yoktur..
 • Hastaniza refakatçi gerekip gerekmedigi konusunda doktorunuz sizi bilgilendirecektir.
 • Refakatçilerin hastanemizin tüm kurallarina uymasi beklenmektedir.
 • Refakatçilerin hastalarinin bakimina sadece doktorun ve hemsirenin izin verdigi ölçüde yardim etmesi beklenmektedir.
 • Yasadiginiz olumsuz deneyimleri,  dilek ve sikâyetlerinizi iletmek üzere www.gazihastanesi.com.tr web adresine veya hastanemiz katlarinda bulunan hasta hakları basvuru kutularini kullanarak iletebilirsiniz.

Geçmis olsun

» GAZİ HASTANESİ 2016 YILI EĞİTİM PLANI
 
Tanır Medya